Republički inspektor oblovinu skretao u svoju pilanu, a položaj koristi i za druge biznise

Aktuelno

Pilana, benzinska pumpa, knjigovodstveni biro i tekstilni pogon u vlasništvu su porodice republičkog inspektora Milana Milovca. Trgovina uticajem, sukob interesa, prijave za mito i korupciju, namještanje poslova svojim firmama, samo su dio nezakonitosti koje mu stavljaju na teret. Zbog sumnji da je ovaj republički šumarski inspektor u šumskim gazdinstvima, koje je kontrolisao, ugovarao isporuku drveta za sopstvenu pilanu, a privatnike kod kojih je bio u kontroli primoravao da poslovne knjige vode kod njegove supruge, pod istragom je Unutrašnje kontrole Inspektorata Republike Srpske, otkriva portal CAPITAL.

 

Milovac je dugogodišnji šumarski inspektor u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove – Inspektoratu Republike Srpske, a posljednjih nekoliko godina je u sukobu interesa jer ima više firmi u porodičnom vlasništvu.

 

Firme su, prema saznanjima CAPITAL-a, u vlasništvu njegove supruge Mare Milovac, čime je inspektor, po Zakonu o državnim službenicima, u sukobu interesa.

 

Pilana sa cjepačem, benzinska pumpa, knjigovodstveni biro te tekstilni pogon biznisi su kojima se bavi porodica Milovac, a prema riječima izvora CAPITAL-a iz Inspektorata i javnog preduzeća „Šume Republike Srpske“, Milovac zloupotrebljava položaj i trguje uticajem na način da one koje kontroliše primorava da posluju s firmama koje su registrovane na njegovoj supruzi.

 

Uprkos tome, a i krivičnoj istrazi koju su protiv njega vodili MUP i specijalni tužioci, Milovac i dalje nesmetano obavlja poslove republičkog inspektora.

 

I sam Milovac priznaje da su pomenute firme u vlasništvu njegove porodice, pravdajući se da pilana ne radi, te da time i nije u sukobu interesa. Međutim, podaci pokazuju suprotno, pilana je sa šumskim gazdinstvom ugovorila isporuku oblovine za ovu godinu, a i svi bankovni računi su joj aktivni.

 

Inspektor Milovac firme registrovao na ženu

 

CAPITAL je istraživanjem došao do podataka da je firma „VITOWOOD“ registrovana u Šipovu za proizvodnju trgovinu i usluge, a kao osnivači se vode Milan Marijanac i Mara Milovac, koja je supruga inspektora Milovca. Ona je istovremeno i direktor pomenute firme.

 

„VITOWOOD“ je firma sa sjedištem u mjestu Strojice, registrovana za djelatnosti piljenje i blanjanje drva, odnosno proizvodnju rezane građe, te impregnaciju drveta.

 

Firma je počela sa radom 2016. godine, a već 2017. je sa svega devet zvanično zaposlenih radnika imala prihod od skoro pola miliona maraka.

 

Iako im je prihod premašio 460.000 KM, dobit koju su prikazali bila je svega oko osam hiljada maraka.

 

Godinu kasnije, 2018. godine, iako su broj radnika povećali za svega dva zaposlena, prihodi „VITOWOOD“ firme su skočili na više od 640.000 KM. Dobit nije rasla u tom obimu, već za svega sedam hiljada maraka.

 

Oblovina u „VITOWOOD“ je stizala upravo iz šumskih gazdinstava za čiju je kontrolu nadležan inspektor Milovac.

 

U „Šumama Republike Srpske“ rekli su za CAPITAL da je tom preduzeću do sada isporučeno oko 2.676 kubika oblovine.

 

Najveće količine drveta Milovac je dobio iz ŠG „Gorica“ Šipovo.

 

U „Šumama“ su naveli da su u navedene količine uključene sve vrste šumskih drvnih sortimenata.

 

Inspektorat RS: Šumarski inspektor Milan Milovac je pod istragom

 

Milovac je, kako saznajemo, još davno bio pod lupom Unutrašnje kontrole u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove – Inspektoratu RS, ali epiloga nije bilo.

 

U toj instituciji sada se ponovo bave Milovcem te kažu da su nedavno, a nakon što smo ih upitali o Milovcu, dobili prijavu protiv njega.

 

„Inspektorat Republike Srpske zaprimio je prije par dana žalbu na rad republičkog šumarskog inspektora Milana Milovca, gdje se iznose tvrdnje o njegovom neprofesionalnom radu i sumnje o sukobu interesa. Postupajući po navedenoj žalbi Odjeljenje za unutrašnju kontrolu Inspektorata već je pokrenulo postupak utvrđivanja činjenica i osnovanosti navoda iz žalbe. Nakon okončanja ovog postupka, moći ćemo dati konačnu ocjenu da li je počinjena povreda službene dužnosti i da li je navedeni inspektor u sukobu interesa“, navela je u odgovoru CAPITAL-u načelnik Odjeljenja za odnose s javnošću u Inspektoratu RS Dušanka Makivić.

 

U Inspektoratu RS potvrđuju da su bili u kontroli preduzeća „VITOWOOD“ tokom prošle godine, i to tri puta. Kažu da su naknadno utvrdili da je direktor tog preduzeća inspektorova žena, te da druge nepravilnosti u poslovanju nisu nađene.

 

„Preduzeće „VITOWOOD“ je u 2019. godini bilo predmet kontrole republičke šumarske inspekcije u tri navrata, u februaru, junu i oktobru. Inspekcijske kontrole nije vršio inspektor Milan Milovac. Predočeno je rješenje o registraciji, izdato od Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, od 26.09.2018. godine, kojim se u sudski registar upisuje promjena članova, prenos udjela, dopuna djelatnosti i promjena lica ovlašćenog za zastupanje, gdje se kao direktor i lice ovlašteno za zastupanje navodi lice za koje je naknadno utvrđeno da je riječ o supruzi navedenog inspektora“, istakli su u Inspektoratu RS.

 

U kontrolama njegove firme koje su izvršile njegove radne kolege, kažu u Inspektoratu, predočena im je knjiga evidencije uskladištenih drvnih sortimenata (prijema oblovine) ovjerena od strane Poreske uprave, Područna jedinica Šipovo, u kojem su bili uredno evidentirani otpremni iskazi za oblo tehničko drvo.

 

„Izvršen je uvid u evidentiranost pojedinih otpremnih iskaza u knjigu prijema oblovine, gdje je utvrđeno da su uredno evidentirani. Svi zatečeni sortimenti imali su dokaze o porijeklu i bili su žigosani i obrojčeni“, uredno su navele kolege inspektora Milovca.

 

Knjigovodstvo, tekstilni pogon i pumpa u magli

 

Osim pilane, u okviru koje Milovac ima cjepač drva, njegova supruga Mara Milovac kao samostalni preduzetnik ima registrovan i knjigovodstveni biro u Šipovu.

 

Izvor CAPITAL-a upućen u istragu kaže da se sumnja da Milovac prilikom kontrola privatnih firmi trguje uticajem i ucjenjuje ih na način da im „progleda kroz prste“ ako pristanu da im knjige vodi njegova žena, odnosno da pređu u knjigovodstveni biro u njenom vlasništvu.

 

S obzirom na to da je riječ o poslu registrovanom kao „samostalni preduzetnik“, nije moguće provjeriti bilanse i poslovanje pomenutog knjigovodstvenog biroa.

 

U Strojicama, gdje je sjedište pilane, porodica Milovac ima u pumpu „VITO PETROL“, ali istu nije moguće pronaći u Registru poslovnih subjekata Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge RS. Pumpa trenutno ne radi, uvjerili smo se na terenu.

 

Prema podacima iz prijave, Milovac subjekte kontrole primorava i da kupuju zaštitna odijela proizvedena u njegovom tekstilnom pogonu, ali ni taj biznis u vezi porodice Milovac ne postoji u Registru poslovnih subjekata.

Zakon jasan – Milovac ne može biti inspektor

 

Zakon o državnim službenicima Republike Srpske definiše da „sukob interesa postoji u situacijama u kojima državni službenik ima privatni interes koji može uticati na nepristrasno i objektivno vršenje njegove dužnosti”.

 

„Pod privatnim interesom državnog službenika podrazumijeva se korist ili privilegija koju on ili član njegove uže porodice mogu ostvariti s obzirom na poslove koje on obavlja“, propisano je Zakonom.

 

 

Specijalni tužioci Milovca istraživali za zloupotrebu službenog položaja, korupciju i krađu

 

Milovcem se bavilo i Ministarstvo unutrašnjih poslova RS, Okružno javno tužilaštvo i na kraju Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Republičkog javnog tužilaštva, odnosno nekadašnje Specijalno tužilaštvo RS.

 

U MUP-u su CAPITAL-u potvrdili da protiv Milovca i još nekoliko lica postoji istraga zbog sumnje u zloupotrebu službenog položaja ili ovlašćenja, primanje mita i krađe.

 

Isto su potvrdili i u Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka gdje su istakli da je krivični predmet protiv Milovca završio kod specijalnih tužilaca.

 

„Krivični predmet protiv Milana Milovca, šumarskog inspektora u Inspektoratu RS proslijeđen je na nadležno postupanje Republičkom javnom tužilaštvu Republike Srpske – Posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala“, istakla je rukovodilac odnosa sa javnošću Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka Maja Đaković Vidović.

 

Međutim, u Republičkom javnom tužilaštvu su odlučili da na taj predmet za sada stave tačku.

 

“U vezi sa predmetom kojeg je protiv Milana Milovca, šumarskog inspektora u Inspektoratu Republike Srpske vodilo ovo tužilaštvo, obavještavamo Vas da je 15. januara 2019. godine republički javni tužilac donio naredbu o nesprovođenju istrage jer ne postoje osnovi sumnje da su prijavljena lica učinila krivična djela zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja, primanje mita i krađe“, istakla je sekretar tužilaštva Dragica Tojagić.

 

Dodala je da u odnosu na prijavljenog Milovac Milana, iz podnesene prijave i pribavljenih dokaza nije vidljivo postojanje potrebnih elemenata koji bi ukazivali da je ovaj prijavljeni učinio krivična djela navedena u prijavi, niti neko drugo krivično djelo.

 

„Okolnosti navedene u prijavi koje bi se odnosile na navodne zloupotrebe službenog položaja kao i na primanje mita od strane prijavljenog Milovac Milana nisu argumentovane i ne postoji niti jedan dokaz koji bi ukazivao na postojanje osnova sumnje da je prijavljeni izvršio predmetna krivična djela“, navela je Tojagićeva.

 

Na šta se konkretno odnosila istraga protiv Milovca u MUP-u i tužilaštvima nisu otkrili, ali je izvjesno da nije zbog istog pitanja zbog kojeg ga istražuje i Unutrašnja kontrola Inspektorata.

 

U Inspektoratu su nam rekli da im se do sada nisu obraćali pripadnici MUP-a, a u vezi sa radom Milovca, a isto je i sa „Šumama RS“ gdje su istakli da nikakav zahtjev o dostavi dokumentacije, provjerama i slično u vezi sa Milovcem ili preduzećem „VITOWOOD“ nisu zaprimili od MUP-a.

Milovac: Pilana ne radi, nisam u sukobu interesa

 

Milovac u izjavi za CAPITAL priznaje da ima navedene poslove u porodičnom vlasništvu, ali smatra da to nije nikakav sukob interesa, te odbacuje navode o njegovom neprofesionalnom radu.

 

„Smatram da nisam u sukobu interesa, jer ja uopšte pilane nemam, a ovo ostalo ne znam što bi bilo sukob interesa“, rekao je Milovac.

 

Na našu konstataciju da je pilana „VITOWOOD“ registrovana na njegovu suprugu Maru Milovac, on je rekao da je to tačno, ali da pilana ne radi.

 

Na pitanje od kada ne radi, rekao je da ne zna.

 

„Jeste radila nešto u 2019. godini, ali pravo da ti kažem ja ne znam tačan datum. Sada ne radi sigurno, ne radi ni pumpa“, rekao je Milovac.

 

Na pitanje da li radi tekstilni pogon i knjigovodstveni biro, Milovac je odgovorio da rade i da to ne može biti sukob interesa jer ne spada u njegovu oblast kontrola.

 

„I prije se ja nisam bavio tim poslovima, gospođa šta je radila, to je njena stvar. Mi faktički jesmo u braku, ali imaju neke preče stvari, tu su i djeca i sve, da se ne ispovijedam. A ne znam što se toga tiče, kakav je to sukob interesa, zatečen sam“, rekao je Milovac.

 

Na pitanje da li je prilikom kontrola primoravao subjekte kontrole, šumska gazdinstva i privatne firme, da isporučuju drvo u njegovu pilanu, da vode knjige kod njegove žene, da kupuju odijela od njegove tekstilne firme, Milovac je pitao ko ga je prijavio ističući da će najvjerovatnije tužbu podnijeti.

 

„Koga sam primoravao, nemam pojma, nisam nikoga ni pozvao telefonom da da, a kamoli šta drugo. Ja vam kažem da pumpa, ni pilana, ne rade“, ponovio je Milovac.

 

Zloupotreba položaja i korupcija bez epiloga

 

Da se borba protiv korupcije u BiH u najvećem broju slučajeva svodi na procesuiranje nižerangiranih službenika, dok su viši funkcioneri gotovo nedodirljivi, potvrdilo je i istraživanje portala CAPITAL objavljeno u tekstu „Kriminal bijelog okovratnika guši BiH“.

 

Ukoliko višerangirani funkcioneri i budu osuđeni, kazne koje dobiju su i više nego simbolične, a funkcije im uglavnom ostaju zagarantovane.

 

Potvrđeno je to i u mnogobrojnim slučajevima gdje su istraživani državni službenici ili radnici javnih preduzeća, a jedan od primjera je i istraga o krađi šuma.

 

Dva slučaja šumskih krađa koja su procesuirana pred domaćim institucijama, a o kojima je portal CAPITAL objavio dio dokumentacije, pokazala su da lopovi ostaju nekažnjeni, a Republika Srpska i njeni građani, oštećeni za milionske iznose.

 

Uprkos stotinama dokaza, izjavama mnogobrojnih svjedoka, fotodokumentaciji, prisluškivanim telefonskim razgovorima, falsifikovanim otpremnicama i šumskim žigovima, počinioci šumskih krađa ne završavaju iza rešetaka jer su neke, ili sve, institucije zakazale u istrazi.

 

capital.ba

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *