Usvojen Plan i program rada Fonda PIO

Politika

Vlada Republike Srpske usvojila je danas Plan i program rada Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Srpske za 2019. godinu, kao najvažniji dokument po kome će ova institucija realizovati planirane aktivnosti.

 

Planirano je da će u Fondu PIO biti rješavano oko 80.000 svih vrsta zahtjeva, od čega oko 12.400 zahtjeva za ostvarivanje prava i ponovno određivanje penzije u domaćem osiguranju i oko 20.100 zahtjeva sa komponentom inostranog osiguranja, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

 

– U postupku ostvarivanja prava na invalidsku penziju, u pogledu ocjene radne sposobnosti, očekuje se oko 5.600 zahtjeva, koji će se rješavati u zakonskom roku. Osim toga, planirano je da se nastavi sa akcijom `Stop prevarama, do penzije pošteno`, u smislu sprečavanja svih pojavnih prevarnih oblika u penzijskom sistemu – ističe se u saopštenju.

 

Planirana je redovna i blagovremena isplata penzija za korisnike prava u Republici Srpskoj i van Republike, u ukupnom iznosu od 1,090 milijardi KM, od čega će 80 odsto potrebnih sredstava biti obezbijeđeno iz doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, a ostatak iz ostalih budžetskih sredstava.

 

– S ciljem što efikasnijeg rješavanja o pravima, kao i informacione podrške ostalim poslovima u Fondu, planirano je osavremenjavanje i dalje razvijanje integrisanog informacionog sistema, a značajne aktivnosti biće usmjerene na poboljšanje informatičke infrastrukture i povezivanja, u pogledu šire razmjene podataka, sa drugim subjektima, posebno Poreskom upravom Republike Srpske, kao i nosiocima osiguranja u drugim državama – dodaje se u saopštenju.

 

Dokument je urađen u skladu sa usvojenom metodologijom izrade i sadrži planske aktivnosti svih organizacionih dijelova koji su definisani zakonom i Statutom Fonda, a bazira se na relevantnim dokumentima i informacijama na osnovu kojih su predviđene planske aktivnosti uz uvažavanje postojeće ekonomsko-finansijske situacije u kojoj egzistira Republika i društvo u cjelini.

 

Realizacija Plana i programa rada omogućava Fondu PIO sprovođenje strateških i operativnih ciljeva kroz zakonito, racionalno i efikasno ostvarivanje i korištenje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, unapređenje administrativno-tehničke podrške sistemu, zadovoljavajući nivo ažurnosti, tačnosti i pouzdanosti podataka u evidencijama Fonda, kvalitetniju uslugu u optimalnim rokovima, zakonito, ekonomično i racionalno upravljanje raspoloživim sredstvima, javnost rada, razvoj savremenog poslovanja i sprečavanje prevara i nepripadajućih isplata iz penzijskog osiguranja.

 

Usvojena izmjena i dopuna uredbe o boračkom dodatku

 

Vlada Republike Srpske usvojila je danas uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o boračkom dodatku kojom se definiše da će borci koji ispune uslove za priznavanje prava na mjesečni borački dodatak u 2019. godini to pravo ostvarivati od prvog dana narednog mjeseca po podnošenju zahtjeva.

 

Ova uredba se donosi zbog izvršavanja odluke Ustavnog suda Republike Srpske, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

 

Broj korisnika koji je ispunio uslov za ostvarivanje mjesečnog boračkog dodatka u pogledu godina života i kategorije borca u 2018. godini i kojima isplata počinje sa 1. januarom ove godine je 6.120, za šta je na godišnjem nivou potrebno obezbijediti 4.661.712 KM.

 

Broj boraca od prve do pete kategorije koji će uslov u pogledu godina života ispuniti u ovoj godini i koji će imati pravo na podnošenje zahtjeva za priznavanje prava na mjesečni borački dodatak u 2019. godini je 6.109, za šta je na godišnjem nivou potrebno obezbijediti 2.340.300 KM.

 

To znači da će u ovoj godini pravo na mjesečni borački dodatak ostvarivati 12.229 novih korisnika za šta je na godišnjem nivou potrebno 7.002.012 KM.

 

Za 2018. godinu je za mjesečni borački dodatak bilo potrebno 50.976.996 KM, što znači da će u 2019. godini za isplatu mjesečnog boračkog dodatka za stare i nove korisnike biti potrebno 57.979.009 KM.

 

Vlada Republike Srpske donijela je na današnjoj sjednici odluku o odobravanju plasmana sredstava za unapređenje položaja lica sa invaliditetom naknadom za ličnu invalidninu.

 

Ovom odlukom odobrava se plasman sredstava predviđenih budžetom Republike Srpske za 2019. godinu u okviru Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite za unapređenje položaja lica sa invaliditetom naknadom za ličnu invalidninu, u iznosu od 4.000.000 KM.
Unapređenje položaja ovih lica vršiće se isplatom lične invalidnine licima sa invaliditetom koja ispunjavaju uslove u mjesečnom iznosu od 100 KM.

 

Uslovi za ostvarivanje lične invalidnine su: prebivalište u Republici Srpskoj, zavisnost od pomoći i njege drugog lica prilikom zadovoljavanja osnovnih životnih potreba, oštećenje, oboljenje nastalo u razvojnom periodu i tjelesno oštećenje od 80 do 100 odsto.

 

Ličnu invalidninu ne mogu ostvariti lica koja ostvaruju primanja po osnovu invaliditeta stečenog u ratu, kao i lica koja ostvaruju pravo na smještaj u ustanovu socijalne zaštite i pravo na zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu ili koja su smještena u drugu ustanovu na teret budžetskih sredstava.

 

Strategijom unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj 2017–2026, kao jedan od ciljeva u oblasti socijalne zaštite predviđeno je obezbjeđivanje minimalne socijalne sigurnosti lica sa invaliditetom prema jednakim kriterijumima, bez obzira na uzroke nastanka invalidnosti.

 

Jedna od aktivnosti za postizanje ovog cilja je unapređenje prava lica sa invaliditetom uvođenjem invalidnine, dodaje se u saopštenju.

 

Formirana komisija za sprovođenje strategije borbe protiv korupcije

 

Vlada Republike Srpske formirala je danas Komisiju za sprovođenje Strategije borbe protiv korupcije u Srpskoj od 2018. do 2022. godine s ciljem ostvarivanja sinergijskih efekata u borbi protiv korupcije u svim sferama društva.

 

Komisiju čini 17 punopravnih članova na čelu sa ministrom pravde Srpske, a otvorena je za učešće i drugih relevantnih subjekata antikorupcionog sistema Srpske, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

 

– Komisija je stalno radno tijelo za koordinaciju i evaluaciju sprovođenja Strategije borbe protiv korupcije u Srpskoj od 2018. do 2022. godine sa pripadajućim akcionom planom, te jačanje međuinstitucionalne i međusektorske saradnje, u svim oblastima borbe protiv korupcije – navodi se u saopštenju.

 

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila i Informaciju o raspodjeli sredstava granta za zaštitu potrošača za 2018. godinu.

 

– U okviru budžeta za 2018. godinu, Vlada je obezbijedila namjenska sredstva od 100.000 KM za promovisanje i unapređenje zaštite prava potrošača putem podsticanja rada udruženja za zaštitu potrošača – navodi se u saopštenju.

 

Sredstva su raspoređena tako što je za finansiranje materijalnih troškova utrošeno 42.000 KM za sedam udruženja, odnosno po 500 KM na mjesečnom nivou, a za finansiranje projekata utrošen je preostali iznos od 58.000 KM, raspoređenih udruženjima na osnovu konkursa.

 

– Iznos od 42.000 KM raspoređen je svim udruženjima koja su upisana u evidenciju udruženja za zaštitu potrošača Ministarstva trgovine i turizma Srpske, tako da je svakom udruženju uplaćeno ukupno 6.000 – `Zvono` Bijeljina, `Oaza` Trebinje, `Topeer` Doboj, `Don` Prijedor, `Cam` Šekovići, `Reakcija` Banjaluka i `Žir` Istočno Sarajevo – navodi se u saopštenju.

 

U saopštenju se dodaje da je 58.000 KM raspoređeno na osam projekata – 11.987 KM za projekat “Jačanje svijesti trgovaca o potrošačkim pravima” udruženja “Zvono” Bijeljina, 8.025 KM za projekat “Saradnja sa trgovcima – put ka uspješnom rješavanju prigovora potrošača” udruženja “Žir” Istočno Sarajevo, a 7.808 KM udruženju “Don” Prijedor za projekat “Edukacijom trgovaca štitimo potrošače”.

 

Udruženju “Reakcija” Banjaluka za projekat “Potrošači i trgovci na istom zadatku–informisanost” raspoređeno je 7.425 KM, za projekat “Jačanje svijesti trgovaca o pravima potrošača u Gradu Zvornik i opštinama Bratunac, Vlasenici, Milići, Srebrenica, Han Pijesak, Šekovići i Osmaci” udruženja “Cam” Šekovići predviđeno je 7.216 KM, za Udruženje “Oaza” Trebinje za projekat “Postupanje u slučaju potrošačkih prigovora” iznos od 5.650 KM, za udruženje “Pokret potrošača Republike Srpske” Banjaluka za projekat “Jačanje svijesti trgovaca o potrošačkim pravima” iznos od 5.000 KM, 4.889 KM za projekat udruženju “Toper” Doboj za projekat “Treći sajam potrošačkih prava”.

 

U saopštenju se navodi i da su sredstva za projekte uplaćena udruženjima za zaštitu potrošača 12. septembra 2018. godine, te da su svi projekti realizovani do 31. decembra 2018. godine.

 

Agencije

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *